Baanregelementen

Algemene veiligheidsmaatregelen schietbaan Amerongen

 1. De op de schietbaan aanwezige personen zijn verplicht van deze veiligheidsmaatregelen kennis te nemen en daaraan te voldoen.

2. De op de schietbaan aanwezige personen zijn verplicht om terstond de bevelen en aanwijzingen van de baancommandant c.q. de docent vuurwapenopleiding, gegeven in het belang van de veiligheid op de schietbaan, de goede orde en de voortgang van de schietoefening uit te voeren.

2a. Een ieder die in strijd handelt met de "algemene veiligheidsmaatregelen binnenschietbanen" kan voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld en /of er
kunnen tegen hem / haar maatregelen worden genomen.

3. De baancommandant is:
A: Bij de schietoefeningen in het kader van de vuurwapenopleiding, de aanwezige daarvoor aangegeven docent vuurwapenopleiding.

B: De door de korpschef met vuurwapenopleiding belaste personen.

4. Het is verboden om zonder opdracht c.q. toestemming van de baancommandant / docent vuurwapenopleidingen een vuurwapen uit tas, holster, foedraal of koffer te halen, of een vuurwapen aan een ander te tonen, of daarmee enige handelingen te verrichten.

5. Voor de aanvang van de schietoefeningen wordt op commando van de baancommandant / docent vuurwapenopleiding door de deelnemers aan de schietoefeningen, staande met het front in de richting van de kogelvanger, hun vuurwapens ontladen en geborgen.

 

6. Het is verboden om zonder opdracht van de baancommandant c.q. docent vuurwapenopleiding een houder met patronen te vullen, een houder in een vuurwapen aan te brengen, een vuurwapen schietgereed te maken, een schietoefening te gaan opnemen.

7. Indien bij een schietoefening bij het vuurwapen of met de munitie storing ontstaat, meldt de schutter dit terstond. Daarbij dient hij de loop van het wapen in de richting te houden van de kogelvanger met zijn vinger langs de beugelkrop c.q. de slede van het vuurwapen.

8. Na het laatste schot van een schietoefening ontlaadt de schutter, hetzij op commando van de baancommandant / docent vuurwapenopleiding, hetzij wanneer dit past in het kader van de oefening geheel zelfstandig zijn vuurwapen en bergt dit.

9. Indien alle deelnemers gereed zijn met het uitvoeren van de schietoefeningen, worden door de deelnemers op commando van de baancommandant c.q. docent vuurwapenopleiding staande met het front in de richting van de kogelvanger, hun vuurwapen ontladen, waarbij alle nog in het bezit zijnde munitie dient te worden ingeleverd.
Na het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud aan de vuurwapens worden de deelnemers zonodig weer in het bezit gesteld van de hun vuurwapens horende munitie.
Het weer schietgereed maken van hun vuurwapens voeren zij uit met de loop in de richting van de kogelvanger, of in een andere daarvoor bestemde ruimte (b.v. ontlaadbox).

10. De op de schietbaan aanwezige personen zijn verplicht om tijdens de schietoefeningen gehoorbescherming te dragen.

11. Het roken op de schietbaan is verboden.

12. De op de schietbaan aanwezige schutters zijn verplicht om tijdens de schietoefeningen binnen de 5 meter van de kogelvanger een veiligheidsbril te dragen.

13. In de gevallen waarin deze algemene veiligheidsmaatregelen binnen schietbanen niet voorzien beslist de baancommandant / docent vuurwapenopleiding.